اين بخش مجهز به دو دستگاه سل كانتر  پیشرفته فول ديف Sysmex XS 800i ساخت شرکت  سیسمکس ژاپن و سل كانتر Siemens Advia 2120I محصول شرکت زیمنس  ساخت کشور آلمان بوده و در این بخش انواع کم خونی ها، کمبود سلولهای سفید، کمبود و یا افزایش پلاکتها، پرخونی ها، افزایش سلولهای سفید حونی ( به علل عفونی و یا سرطانی و...) انواع تالاسمی (مینور و ماژور)، کمبود ویتامین B12 و اسید فولیک و نیز اختلالات انعقادی (PTTو PT،CTوBT) قابل بررسی می باشند.

آزمایش رسوب گلبولی ( ESR )توسط دستگاه سدیمانتاسیون انجام میشود

آزمایشات بررسی سیستم  انعقاد خون توسط دستگاه کوآگولامتر Stilex  انجام میشود که قادر به انجام کلیه تستهای انعقادی است .