• آزمایشگاه دانش قم (از ساعت 6 الی 21)

دکتر عباس مروتی

دکتر عباس مروتی

دکتر عباس مروتی

دکترای ویروس شناسی

دکتر عباس مروتی

سوابق تحصیلی:

موضوع پایان نامه کارشناسی ارشد: (طرح مصوب در دانشگاه علوم پزشکی ارتش) Designing of Reverse Hybridization method for genotyping of HCV using 5΄ UTR

موضوع پایان نامه دکتری: تعیین توالی کد کننده ژنوم پاروویروس تیپ 2 و طراحی کیت تشخیصی مولکولی سریع

مجری طرح:

بررسی آلودگی کنه های استان های سیستان و بلوچستان و آذربایجان غربی از نظرژنوم ویروسCCHF با استفاده از  RT-PCRو آنالیز شجره شناسی نمونه های مثبت ژنومی بر اساس قطعه Sژنوم ويروس

طرح مصوب و پذیرفته شده در دانشگاه علوم پزشکی ارتش به عنوان طرح نخبگان نیروهای مسلح

مشاوره پایان نامه:

 • شناسایی و تعیین الگوی حساسیت دارویی گونه های بالینی نوکاردیا جدا شده از بیمارستان هاي تهران در سال 1400-1401 (دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم پزشکی)

تالیف کتاب:

1-راهنمای عملی واکنش زنجیره ای پلی مراز (PCR) (دانشگاه آزاد اسلامی واحد قم)

دکتر محسن زرگر -عباس مروتی - سمیه دهقانی سانیج - علی جوادی - حسن وحیدی امامی

شماره شابک: 978-964-106094-9

2-   مروری بر تکنیک های تعیین توالی نسل اول، دوم و سوم

عباس مروتی، امیرحسین ابراهیمی، محمد سینا شکیبا، دکتر مجتبی سهرابی،

شماره شابک  978-600-9899-58-6

3- کووید -19(در مرحله دریافت شماره شابک و فیپا) (دانشگاه آزاد اسلامی واحد قم)

4- اصول کاربردی آزمایشگاه میکروبیولوژی ( در مرحله داوری) (دانشگاه علوم پزشکی لرستان)

5- آزمایشگاه ویروس شناسی بالینی (در مرحله داوری) (دانشگاه علوم پزشکی لرستان)

6- پاپیلوما ویروس (شماره شابک: 978-600-6621-90-6)(دانشگاه علوم پزشکی لرستان)

عباس مروتی- سمیه دهقانی سانیج- عاطفه اکبری-امیرحسین ابراهیمی-دکتر آرش قلیانچی لنگرودی

7-سایتومگالویروس (شماره شابک: (978-622-6225-93-9(دانشگاه علوم پزشکی لرستان)

عاطفه اکبری-حامد افخمی-عباس مروتی-محسن زرگر

ثبت اختراع:

1- ساخت کیت مولکولی هگزاپلگس پی سی آر برای تشخیص پاتوتایپ های اشرشیا کلی بر اساس سکانس های اختصاصی هر پاتوتایپ

2- ساخت کیت مولکولی پی سی آر جهت شناسایی ملکولی باکتری های عامل پریودنتایتیس

3- ساخت کیت مولکولی پی سی آر جهت شناسایی ملکولی باکتری ویبریو کلرا

4- ساخت کیت مولکولی پی سی آر جهت شناسایی ملکولی باکتری باسیلوس آنتراسیس ( به عنوان دارنده امتیاز)

5- ساخت کیت مولکولی پی سی آر جهت شناسایی ملکولی باکتری فرانسیسلا تولارنسیس ( به عنوان دارنده امتیاز)

سابقه کاری:

 1. 3 سال فعالیت مستمر در مرکز تحقیقات بیوتکنولوژی تسنیم در دانشگاه علوم پزشکی ارتش از سال 1387-1390
 2. مسئول فنی شرکت آریا پرتو درمان از سال 1386- 1390
 3. مدیر بخش R&D و QC شرکت سیناکلون از سال 1390 تا سال 1393
 4. مشاور فنی آزمایشگاه کنترل کیفیت مواد غذایی و آرایشی بهداشتی آریا آزما از سال 1387
 5. راه اندازی و انجام تست های مربوط به بخش تشخیص مولکولی بیماری های ویروسی و عفونی در آزمایشگاه رازی قم از مهر ماه سال 1392 تا 1398
 6. بازرس بخش مولکولی آزمایشگاههای بالینی اداره امور آزمایشگاههای دانشگاه علوم پزشکی و خدمات درمانی استان قم سال 1396
 7. مدیر عامل شرکت دانش بنیان سامان ژن آراد 94 تا 99
 8. مسئول فنی شرکت سلامت آزمای حیکم کومه
 9. کارشناس فنی و ارزیاب بخش مولکولی آزمایشگاههای همکار موادغذایی و آرایشی بهداشتی اداره کل استاندارد ایران
 10. مدیر بخش مولکولی آزمایشگاه دانش

سوابق آموزشی و تدریس:

1) تدریس بیوتکنولوژی و زیست شناسی سلولی ملکولی عملی به مدت 3 ترم ، دانشگاه علوم پزشکی ارتش، 1389- 1387-1388

2) تدریس تکنیک های بیولوژی ملکولی به دانشجویان و پرسنل مرکز تحقیقات بیوتکنولوژی تسنیم دانشگاه علوم پزشکی ارتش ، 1389-1387

3) تدریس تئوری و عملی تکنیکPCR   REAL TIMEدر مرکز تحقیقات بیوتکنولوژی تسنیم دانشگاه علوم پزشکی ارتش

4) تدریس درس باکتری شناسی پزشکی در ترم تحصیلی 1390/1391 دانشگاه علوم پزشکی ارتش

5) تدریس آزمایشگاه باکتری شناسی 1 در ترم تحصیلی 1397-1396 در دانشگاه آزاد اسلامی واحد قم(1 واحد)

6) تدریس درس ویروس شناسی، آزمایشگاه باکتری شناسی 1، آزمایشگاه میکروبیولوژی 2 در ترم تحصیلی1398-1397 برای دانشجویان ژنتیک و میکروبیولوژی در دانشگاه آزاد اسلامی واحد قم(2 واحد برای 2 گروه)

7)تدریس درس بیوتکنولوژی مولکولی در ترم دوم 1398-1397  برای دانشجویان رشته بیوتکنولوژی، مقطع کارشناسی در دانشگاه آزاد اسلامی واحد قم (3 واحد)

8) تدریس درس مهندسی ژنتیک، آزمایشگاه باکتری شناسی 1 ، ویروس شناسی، آزمایشگاه ویروس شناسی در ترم اول 1398 برای دانشجویان رشته ژنتیک، دوره کارشناسی علوم آزمایشگاهی مقطع کارشناسی در دانشگاه آزاد اسلامی واحد قم (3 واحد)

9) تدریس درس ویروس شناسی، بیوتکنولوژی مولکولی، مهندسی ژنتیک در ترم دوم 1398برای دانشجویان رشته بیوتکنولوژی،  دانشجویان دوره پزشکی در دانشگاه آزاد اسلامی واحد قم (1 واحد برای 1 گروه)

10) تدریس درس ریز زیست فناوری میکروبی، مهندسی ژنتیک، تدریس درس ویروس شناسی و آزمایشگاه ویروس شناسی ترم اول 1399 برای دانشجویان میکروبیولوژی، دانشجویان دوره پزشکی و علوم آزمایشگاهی دانشگاه آزاد اسلامی واحد قم (2واحد)

11) تدریس درس ویروس شناسی و آزمایشگاه ویروس شناسی، درس بیوانفورماتیک و مبانی بیوتکنولوژی در ترم دوم 1399برای دانشجویان دوره پزشکی، علوم آزمایشگاهی و میکروبیولوژی در دانشگاه آزاد اسلامی واحد قم

تدریس درس بیوتکنولوژی ، ویروس شناسی و آزمایشگاه ویروس شناسی در ترم اول 1400 برای دانشجویان دوره علوم آزمایشگاهی و میکروبیولوژی در دانشگاه آزاد اسلامی واحد قم

13) تدریس درس بیوانفورماتیک، ویروس شناسی و آزمایشگاه ویروس شناسی در ترم دوم 1400 برای دانشجویان دوره علوم آزمایشگاهی و میکروبیولوژی در دانشگاه آزاد اسلامی واحد قم

داوری در مجلات:

Journal of Pharmaceutical Research International- انگلستان

-داور مجله علمی- پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی فسا از بهار 1398

-داوری برای مجله  FoliaMedica کشور روسیه

 -داور علمی مجله بیولوژی کاربردی دانشگاه آزاد اسلامی واحد قم از پائیز 1397

تازه ها در میکروب شناسی دامپزشکی دانشگاه زابل

همکاری در تدوین استاندارد:

1)روش افقی ﺑﺮاي تعیین گونهﻫﺎي وﻳﺒﺮﻳﻮ- تشخیص اﻧﺘﺮوﭘﺎﺗﻮژﻧﻴﻚهای بالقوه وﻳﺒﺮﻳﻮ­ ﭘﺎراهمولیتیکوس، وﻳﺒﺮﻳﻮ ﻛﻠﺮا و ویبریو ولنیفیکوس در اداره استاندارد و تحقیقات صنعتی استان قم(1397) به شماره استاندارد 1-9667

2)آب و ته­نشست­های تشکیل­شده در آب- باکتری­های احیاکننده سولفات در اداره استاندارد و تحقیقات صنعتی استان قم(1397) به شماره استاندارد 16691

ثبت ژن در بانک اطلاعاتی NCBI آمریکا:

ثبت 4 ژن از ویروس CCHF

JF798866-JF798867 -JF798868 -JF798869

ثبت 6 ژن از ویروس Canine Distemper

JN941238- JN941239- JN941240- JN941241- JN941242-JN941243

ثبت 6 ژن از باکتری  Coxiella Burnetii

JX131361.1 - JX131362.1 - JX131363.1 - JX131364.1 - JX131365.1 - JX131366.1

ثبت 4 سکانس برای ژن E ویروس عامل کووید 19

MT903455-MT903411-MT903416-MT903406

ثبت 4 سکانس برای ژن M ویروس عامل کووید 19

MT903460-MT903461-MT903462-MT903463

ثبت 5 سکانس برای ژن vp ویروس Canine parvovirus

MW248917- MW248918- MW248919- MW248920-MW248921

ثبت 9 سکانس کامل برای ویروس Canine parvovirus

MW653248- MW653249- MW653250- MW653251- MW653252- MW653253- MW653254- MW653255- MW653256

موفقیت های علمی:

پژوهشگر برتر باشگاه پژوهشگران جوان دانشگاه آزاد اسلامی واحد استان قم در سال 1399

فناور برتر سال 1387 در دانشگاه آزاد اسلامی واحد قم

دعوت به سخنرانی در سومین کنگره میکروب شناسی بالینی ایران در شیراز1387

 Design of Reverse Hybridization method for genotyping of Hepatitis C virus using 5΄UTR

دعوت به سخنرانی در دومین کنگره انتروپاتوژن کردستان 1389

Design of a Polymerase Chain Reaction method for molecular detection of Enteropathogenic E.coli

دعوت به سخنرانی در چهارمین کنگره بین المللی هپاتیت 2011 در بیمارستان میلاد تهران

Design of Reverse Hybridization Method for Genotyping of Hepatitis C Virus Using 5΄UTR in Iran

سخنرانی:

1- بررسی روشهای مختلف ژنوتایپینگ ویروس هپاتیت C در دانشگاه آزاد اسلامی واحد قم

2- ژنوتایپینگ ویروس هپاتیت C در مرکز  تحقیقات بیوتکنولوژی تسنیم دانشگاه علوم پزشکی ارتش

3- بررسی میزان آلودگی کنه ها ی استان سیستان و بلوچستان و آذربایجان غربی از نظر وجود ویروس CCHF و آنالیز فیلوژنتیکی ویروس بر اساس قطعه S در دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی ارتش

4- بررسی میزان آلودگی کنه ها ی استان آذربایجان غربی از نظر وجود ویروس CCHF و آنالیز فیلوژنتیکی ویروس بر اساس قطعه S در ششمین کنگره ویروس شناسی دانشگاه تربیت مدرس

5- روش های تشخیصی برای شناسایی ویروس ها، دانشگاه آزاد اسلامی واحد قم آبان 98

6- بررسی رروش های تعیین توالی نسل های اول، دوم و سوم و کاربرد آن در بیماری های ژنتیکی ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد قم اردیبهشت 98

7- برگزاری کارگاه پیشرفته استخراج DNA  و RNA همکاری با باشگاه پژوهشگران دانشگاه آزاد قم سال 1400

مقالات چاپ شده و در دست چاپ:

1- Design of an improved Multiplex PCR method for Diagnosis of Enterohaemoraghic E.coli (EHEC) and Enteropathogic E.coli (EPEC) pathotypes

Mohammad Soleimani, Abbas Morovvati, Seyede Zohreh Hosseini, Mohammad Reza Zolfaghari

Gastroenterology and hepatology shahid beheshti university volume 5(impact 1.005)2012

2- Development and Comparison of Conventional PCR and SYBR green Real time PCR for Simultaneous detection of Aggregatibacter actinomycetemcomitans and Tannerella forsythensis

Mohammad Soleimani; Mohammad Reza Zolfaghari; and Abbas Morovvati

Jundishapur Journal of Microbiology. 2013 October; 6(8): e6757, DOI: 10.5812/jjm.6757 (IF, JCR 2018 : 0.957)( CiteScore 2018 : 1.46)

3- Development and Application of an In-house Line Probe Assay for Hepatitis C Virus Genotyping

Keivan Majidzadeh, Abbas Morovvati, Mohammad Soleimani, Arash Ghalyanchi Langeroudi, Shahin Merat, Hossain Jabbari Hepatitis Monthly. 2013;13(4): e6767. DOI: 10.5812/hepatmon.6767. (IF, JCR 2018 : 1.578)( CiteScore 2019 : 3.8)

4- Emergence of a New Genotype of Crimean-Congo Hemorrhagic Fever Virus in Iran

Morovvati A, Ghalyanchi-Langeroudi A, Soleimani M, Mousavi-Nasab SD, Majidzadeh-A K

 Iranian Journal of Virology 2012;6(3): 24-29

5-Molecular Surveillance of Avian Influenza in Bird Parks of Tehran, Iran

Keyvan Majidzadeh , Arash Ghalyanchi-Langeroudi , Mohammad Soleimani , Vahid Karimi , Abbas Morovati

Iranian Journal of Veterinary Medicine - Issue: Iranian Journal of Veterinary Medicine (Volume: 6, Issue: 3)

6-Detection of Coxeilla brunetii in bulk tank milk samples from dairy bovine farms using nested-PCR in Qom, Iran, 2011

Ghalyanchi Langeroudi, A., Raees Babakhani, N., Zolfaghari, M.R., Majidzadeh, K.A., Morovvati, A., Soleimani, M. Iranian Journal of Veterinary Medicine (IJVM (2013), 7(3):207-211

7-Molecular Surveillance of Avian Influenza in Live Bird Market of Qom City in Iran

 Majidzadeh-A K, Soleimanidor M, Morovvati A, Karimi V, Ghalyanchi-Langeroudi A

 Iranian Journal of Virology 2012;6(4): 30-34

8-Biodegradation of Glyphosate herbicide by Salinicoccus spp isolated from the Qom Hoze-soltan Lake, Iran

Yaser Sharifi, Ahmad Ali Pourbabaei, Ali Javadi*, Mohammad Hossein Abdolmohammadi, Mehri Saffari, Abbas Morovvati

Environmental Health Engineering Research Center, Department of Environmental Health, Kerman University of Medical Sciences, Haft Bagh Highway, Kerman, Iran. 2015; 2 (1) :31-36

(impact factor:  )

9- Molecular and Serological Detection of Canine Distemper Virus (CDV) in Rural Dogs, Iran

Namroodi S, Rostami A, Majidzadeh-Ardebili K, Ghalyanchi-Langroudi A, Morovvati A

 Iranian Journal of Virology 2013;7(1&2): 37-43

10- Comparison the presence of exotoxin A, T, S isolated from clinical and environmental sample Pseudomonas aeruginosa in hospitals of Qom city

 Ali Javadi, Yaser Sharifi*, Rouhollah Khodadadian, Farzaneh Fakharian, Abbas Morovvati, Azadeh Abedzadeh, Fariba dastjani Farahani, Mehdi Rostami Rad

RESEARCH JOURNAL OF FISHERIES AND HYDROBIOLOGY, 10(10) June 2015, Pages: 709-713

11- Detection of exotoxin A, Y, T, U, S genes of Pseudomonas aeruginosa isolates were resistant to third-generation cephalosporins in clinical samples from admitted patients in hospitals of Qom city

Seyyed soheil aghaee, Ali Javadi, Yaser Sharifi, Abbas Morovvati

Muq.journal, Vol.10, No.1, March 2016

12-Prevalence of CTX-M Genes in Bacterial Strain Isolated from Patients Hospitalized in ICUs in The City of Qom, Iran

YaserSharifi, Abbas Morovvati, Azadeh Abedzadeh, Ali Javadi

J Med Bacteriol. Vol. 4, No. 3, 4 (2015): pp. 45-54 jmb.tums.ac.ir

13- Design and optimization of PCR assay for rapid detection of Enterotoxigenic coli (ETEC), and Enteroaggregative. coli (EAEC), E.coli pathotypes

Mohammad Soleimani, Ph.D., AbbasMorovvati *, Ali Javadi

Qom univ med sci j 2016;10(10):25-33

14- Rapid detection and Prevalence of cytomegalovirus in Infants under three weeks by PCR and REAL TIME PCR

Reza y, Ali Javadi, Abbas Morovvati, TalayehSeyed Shakeri

Scientific journal of ilam university medical science 09,2017

15-Detection of Arctic and European cluster of canine distemper virus in north and center of Iran

Somayeh Namroodi, Amir Rostami, Keyvan Majidzadeh-Ardebili*, Arash Ghalyanchi Langroudi, Abbas Morovvati, Veterinary Research Forum. 2015; 6 (3) 199 – 204(impact factor: ./723)

16- مروری بر روش های تشخیص آزمایشگاهی ویروس هپاتیت C

عباس مروتی*، سمیه دهقانی سانیج ،اشکان دیربازیان، هما آزادگان،شیما آقایی ،حسن وحیدی امامی

مجله بیولوژی کاربردی،دوره 10، شماره 34، پائیز 1398، صفحه 53-66

17-Isolation, Molecular detection and phylogenetic analysis of actinomycetes in Farming Salt Soils of Qom and the ability against some Antibiotic resistance Human Bacterial Pathogens

Zahar yosefi, Seyed Soheil Aghaei, Abbas Morovvati,Mohammad reza Zolfaghari

Qom Univ Med Sci J 2019;13(3):63-73.

18- Frequency toxin A, B associated diarrhea in disease based on Polymerase chain reaction and bacterial culture and Detection of Clostridium difficile

Zargar M, JavadiA, Morovvati A

Journal of Fasa University of Medical Sciences, Autumn 2019, Vol. 9, No. 3

19-Production and Characterization of Biosurfactant by Nocardia Species isolated form soil samples in Tehran

Hossein Rahdar; ali javadi; Mohamad Reza Pourmand; Javad Hamedi; Abbas Morovvati; Razieh Mohammadzadeh; Seyyed Saeed Eshraghi

Tenside Surfactants detergents,2021,58,1,74

20- سیستم CRISPR  از مواجه با یک توالی تکراری مرموز برای تکنولوژی تا ویرایش ژنوم

مجتبی سهرابی،حامد سلمانی،زهرا سادات منزوی،زهرا عبدالهی، سمیه دهقانی سانیج، عباس مروتی*

مجله بیولوژی کاربردی ،دوره 9، شماره 35،پاییز 1398 صفحه 1-24

21- Molecular diagnostic of periodontal Bacteria by PCR Method

Soleimani M, Zolfaghari MR, Morovvati A*

Journal of Fasa University of Medical Sciences | Autumn 2020 | Vol. 10 | No. 3

22- Drug Resistance Pattern of Toxigenic Clostridium difficileIsolated from Patients with Diarrhea to Conventional Therapeutic Drugs with Chronic

Zargar M, Mohammad Reza Ghadir, Javadi A, Morovvati A, Fariba Dastjani Farahani

(Qom Univ Med Sci J) 2020;13(11):13-23. http://journal.muq.ac.ir/article-1-2635-en.html

23-Synthesis and evaluation of antimicrobial activities of Gold and ZnO nanoparticles on Inhibiting the Mexab-Oprm Efflux Pump in Pseudomonas aeruginosa isolates

Rahmati Ali, Shakib Pegah, Javadi Ali, Morovvati Abbas, Marzben Abdolreza, Zolfaghari Mohammadreza

24- Rapid Homemade Reverse Transcriptase PCR detection and phylogenetic analysis for SARS-CoV-2 Based on E and M gene

 Abbas Morovvati, Ali Javadi, Somayeh Dehghani Sanij, Shima Molazadeh, Mohammadreza Zarei, Mina badakhsh, Zargar M

Journal of Fasa University of Medical Sciences,2022

25- Real-Time Loop-Mediated Isothermal Amplification (LAMP) Method for Quantitative Salmonella Typhi Detection Based on ViaB Gene

M.Sohrab, K. Majidzadeh-A, A. Morovvati and M. Soleimani

Journal of Fasa University of Medical Sciences,2021,vol 12,no 2

26-Frequency of Tetracycline Resistance in Enterococcus Isolated from food

Homa Sadat Tabatabaei shirazani, Mohsen Zargar, Ashkan dirbaziyan, Abbas Morovvati,

Mehrdad Memariyan

27- Molecular design RealTIME LAMP Method rapid Diagnostic of Neisseria Meningitidis

Mohamad soleimani, abbas morovvati, Keyvan Majidzadeh

Folia Medica I 2021 I Vol. 63 I No. 2(ISI: /25-q3)

28- Development of a TaqMan REAL-TIME PCR assay for quantitative detection of Neisseria meningitidis

Zakieh Ghadimi, Keivan Majidzadeh-A, Abbas Morovvati, Mohammad Soleimani*

29-Comparison of loop-mediated isothermal amplification (LAMP), Real Time PCR and optimization of In-house PCR Assay for Rapid Detection of Canine parvovirus type 2 and Phylogenetic analysis

Abbas Morovvati, Hadi Keyvanfar, Taghi Zahraei Salehi, Seyed Dawood Mousavi Nasab, Mohsen Zargar

30- Frequency of hyl, cylA, sprE and PAIs genes in Enterococci isolated from Hospitals

Maliheh Raghibi, Seyed Soheil Aghaei, Abbas Morovvati, Ashkan Dirbaziyan, Ali Javadi, Mohsen Zargar*

31- Molecular phylogenetic analysis of a canine parvovirus strains circulating in IRAN

Abbas Morovvati, Hadi Keyvanfar, Taghi Zahraei Salehi, Seyed Dawood Mousavi Nasab, Mohsen Zargar

Iranian journal of virology2021;15(2):40-45

32- evaluation of Anti-biofilm Potential of Biosurfactant Extracted from Nocardia Species

Ali Javadi, Mohamad Reza Pourmand, Javad Hamedi, Fatemeh Gharebaghi, Zohre Baseri, Abbas Morovvati, Razieh Mohammadzadeh, Seyyed Saeed Eshraghi

Folia Medica,2021, 63(3):392-9

33-detection of SARS-CoV-2 by Reverse Transcription Loop-Mediated Isothermal Amplification (RT-LAMP)                                                                                                                                            

34-Design of polymerase chain reaction method for the detection of Bartonella quintana bacteria in patients with negative blood culture endocarditis

 Iranian Journal of Pathology

35-diagnostic of Canine Parvovirus type2 by designed multiple method and genetic characterization in Iran

Abbas Morovvati, Hadi Keyvanfar, taghi zahraei salehi, Seyed Dawood Mousavi Nasab, mohsen Zargar

Archives of Razi Institute

پروژه های اتمام یافته و در دست اقدام:

1- طراحی روش Multiplex PCR جهت تشخیص ملکولی پاتوتایپ های E.coli (دانشگاه آزاد اسلامی واحد قم)

2- بررسی آلودگی کنه های استان های سیستان و بلوچستان و آذربایجان غربی از نظرژنوم ویروسCCHF با استفاده از  RT-PCRو آنالیز شجره شناسی نمونه های مثبت ژنومی بر اساس قطعه Sژنوم ويروس(دانشگاه علوم پزشکی ارتش)

3- طراحی واکنش زنجیره ای پلی مراز جهت تشخیص ملکولی باکتری های عامل پریودنتایتیس(دانشگاه آزاد اسلامی واحد قم)

4- ردیابی ژنهای اگزوتوگسین A,Y,T,U,S  در ایزوله های سودوموناس آئروجینوزا مقاوم به سفالوسپورین های نسل سوم جدا شده از نمونه های بالینی بیماران بستری در بیمارستانهای قم(دانشگاه آزاد اسلامی واحد قم)

5-تشخیص سریع شیوع سیتومگالوویروس در نوزادان زیر 3 هفته با روش PCR (دانشگاه آزاد اسلامی بروجرد و مرکز بیماری های کودکان تهران)

6- بررسی مولکولی و تعیین الگوی حساسیت آنتی بیوتیکی کلستریدیوم دیفیسیل  جدا شده از بیماران بستری در بیمارستان های شهر قم(دانشگاه آزاد اسلامی واحد قم)

7- بررسی ذخایر ژن های مقاومتی و متابولیت های فعال زیستی در ایزوله های نوکاردیا جدا شده از نمونه های بالینی و محیطی (دانشگاه علوم پزشکی تهران-دانشکده بهداشت)

دوره های تکمیلی:

1) کارگاه آموزشی اصول کشت سلول – شرکت علوم و فنون آتیه سازان – 1388

2) کارگاه آموزشی بیوانفورماتیک – شرکت پرشین بیوانفورماتیک – 1388

3) دارای گواهینامه کنترل کیفیت و کار آموزی روشهای آزمون میکروبیولوژی مواد غذایی

4) دارای گواهینامه نظارت بر تجهیزات پزشکی و آزمایشگاهی

5) دارای گواهی شرکت در برنامه کارگاه آشنایی با بیوانفورماتیک مقدماتی در دانشگاه علوم پزشکی ارتش در سال 1389

6) دارای گواهی شرکت در برنامه کارگاه آشنایی با بیوانفورماتیک پیشرفته و طراحی پرایمر و پروب در دانشگاه علوم پزشکی ارتش در سال 1389

7) دارای گواهی شرکت در کارگاه تشخیص عوامل عفونی

8) دارای گواهی شرکت در کارگاه تشخیص عوامل عفونی با تکنیک مولکولی PCR در سومین کنگره بین المللی هپاتیت دانشگاه علوم پزشکی بقیة الله

9) دارای گواهی شرکت در کارگاه computational Genomics  در چهارمین کنگره بین المللی هپاتیت در سال 2011 تهران

10) دارای گواهی شرکت در کارگاه Exprience in Journal of viral Hepatitis for Editors and How to write good paper در چهارمین کنگره هپاتیت 2011 تهران

11) کارگاه ثبت اختراع پیشرفته در آبان 1400 در پارک علم و فناوری استان قم

شرکت در کنگره:

1) حضور در سومین کنگره میکروب شناسی بالینی در سال 1388 در شیراز

2) سمپوزیوم جنبه های ملکولی سرطان با گرایش سرطان پستان – مرکز تحقیقات سرطان پستان جهاد دانشگاهی علوم پزشکی تهران – 1388

3)حضور در دومین کنگره بین المللی هپاتیت در سال 1388 در تهران – سالن همایش های رازی

4) حضور در سومین کنگره بین المللی هپاتیت در سال 1389 در تهران- دانشگاه شهید بهشتی

5) حضور در دومین کنگره میکروب شناسی بالینی انتریک پاتوژن در سال 1389 در سنندج

6) حضور در چهارمین کنگره بین المللی هپاتیت در سال 1390 در تهران- بیمارستان میلاد

7) نخستین همایش ملی صنعت و بهداشت مواد غذایی با منشاء دامی – قم -1391

8) نخستین بین المللی کنگره ایمونولوژی و آلرژی در تهران 2012

9) ششمین کنگره ویروس شناسی در دانشگاه تربیت مدرس - تهران 2012

تجربیات آزمایشگاهی:

انجام تکنیک  REALTIME PCR- تشخیص ویروس انفلوانزاH1N1 با روش های مولکولی- انجام تکنیک Reverse Transcriptase-PCR- انجام تکنیک PCR NESTED- - انجام تکنیک Multiplex-PCR - انجام تکنیک Colony-PCR - انجام تکنیک Uniplex-PCR - انجام تکنیکExtraction  DNA   از ویروس و باکتری - انجام تکنیکExtraction  RNA   از ویروس  - انجام تکنیک Transformation  در E.coli - انجام تکنیک Cloning در باکتری- تهیه سلول باکتری competent - انجام تکنیک Plasmid Extraction از E.coli – طراحی تکنیک  - LAMP انجام و استفاده از روشهای تشخیصی ملکولی جهت شناسایی عوامل عفونی و بیماریزا - انجام تکنیک PCR و Real Time برای تشخیص نمونه های بیماران مبتلا به عوامل عفونی ،  HBVوHCV- انجام روش های میکروبی بررسی کیفیت مواد غذایی،وسترن بلات، SDS Page ،کشت ویروس در تخم مرغ

توانایی های متفرقه:

آماده کردن پروتکل رعایت اصول قوانین آزمایشگاهی برای مرکز تحقیقات بیوتکنولوژی دانشگاه علوم پزشکی ارتش تهیه و تدوین جزوه آزمایشگاه باکتری شناسی- آزمایشگاه بیوتکنولوژی  آشنایی با نرم افزار های  Gene Runner-CLC Sequence Viewer –Fiench TV –10 Allel ID-Mega– Fast PCR Chromas-- طراحی پرایمر برای تکنیک  LAMP با نرم افزار Explorer 4