• آزمایشگاه دانش قم (از ساعت 6 الی 21)

دکتر علیرضا رحیمی

دکتر علیرضا رحیمی

دکتر علیرضا رحیمی

دکترای علوم آزمایشگاهی

دکتر علیرضا رحیمی

سوابق اجرایی :

طرح کاردانی  3/11/68 الی 5/12/68

استخدام رسمی  دانشگاه علوم پزشکی ایران بیمارستان فیروزگر 1/11/1370 لغایت 14/9/1373

استخدام آزمایشی از  1/11/1370 لغایت 22/4/1372

استخدام قطعی از 23/4/1372

طرح دوره دکترای علوم آزمایشگاهی از    14/9/1373      لغایت 6/12/1374  

شروع به کار در بیمارستان زنان و  زایشگاه حضرت زهرا س : 15/9/1373

شروع به کار در مرکز بهداشت قم بعنوان مسئول آزمایشگاههای بهداشتی قم 7/2/1374 لغایت 6/12/1374

بازرس اداره نظارت بر درمان  ازمایشگاههای قم از :22/3/1374

انتقال قطعی به دانشگاه علوم پزشکی تهران و  شبکه بهداری قم:  14/12/1374

رئیس اداره امور ازمایشگاهها : 14/12/1374 لغایت 27/8/1376

ابلاغ به معاونت بهداشتی و مسئولیت آزمایشگاه ازدواج ( تالاسمی و مواد مخدر استان) : :28/8/1376

ابلاغ به حوزه معاونت درمان بعنوان کارشناس امور آزمایشگاهها و آزمایشگاه رفرانس : 17/1/1378

ابلاغ مسئول فنی بیمارستان حضرت زهرا س : 23/6/1379

ابلاغ مسئول فنی بیمارستان کودکان 13/2/1382

ابلاغ مسئول اداره امور آزمایشگاههای استان قم : 1/10/1387 لغایت 30/9/1388

ابلاغ مسئول فنی آزمایشگاه بیمارستان شهید بهشتی : 22/9/1388

ابلاغ مسئول فنی آزمایشگاه بیمارستان کودکان : 7/9/1390

ابلاغ مسئول فنی آزمایشگاه بیمارستان زنان حضرت زهرا 1392 لغایت زمان بازنشستگی (1/10/1396)

 

عضویت در کمیته ها :

عضو کمیته استانی طرح کشوری پیشگیری و کنترل بیماری تالاسمی  : 22/8/1375 طی ابلاغ 16296/164

عضو هیئت عالی نظارت بر اجرای طرح نوین در بیمارستانها : 17/8/1375 طی ابلاغ 15950/164

عضو و مسئول کمیته نظارت و ارزیابی آزمایشگاهها ی استان : 22/3/1376 طی ابلاغ 6016/164

عضو کمیته قانونی ماده 20 آزمایشگاهها 31/6/86 و 5/8/87

عضو هیئت بدوی انتظامی  سازمان نظام پزشکی استان قم بمدت دو سال: 30/3/80

عضو کمیته فنی بازرگانی مناقصه سکوبندی بیمارستان شهید بهشتی : 29/1/87

نماینده معاونت درمان در خرید تجهیزات آزمایشگاه بیمارستان شهید بهشتی

 

شرکت در کارگاههای کشوری :

کارگاه کشوری آموزش طرح پیشگیری از موارد جدید و شناسایی ناقلین تالاسمی در اصفهان : 29/7/1375

کارگاه آموزشی مربی جهت کنترل کیفی خونشناسی در آزمایشگاه رفرانس

 

سوابق تدریس :

تدریس درس آزمایشات کاربردی برای دانشجویان مامایی دانشکده پرستاری و مامایی دانشگاه علوم پزشکی قم : نیمسال دوم 86-85

تدریس درس کنترل کیفی در آزمایشگاه برای دانشجویان کارشناسی علوم آزمایشگاهی دانشگاه آزاد اسلامی استان قم : سالهای 91-89

تدریس درس اصول حفاظت و ایمنی و بهداشت در آزمایشگاه برای دانشجویان کارشناسی علوم آزمایشگاهی دانشگاه آزاد اسلامی استان قم : سالهای 91-89

تدریس درس روشهای کنترل کیفی در آزمایشگاه برای دانشجویان کارشناسی علوم آزمایشگاهی دانشگاه علوم پزشکی استان قم

ارائه سخنرانی متعدد در دوره های بازآموزی و آموزش ضمن خدمت  برای کارکنان دانشگاه علوم پزشکی قم

 

سوابق علمی و پژوهشی :

صاحب امتیاز نشریه علمی پرتو دانش با گرایش پزشکی پیراپزشکی از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی

تهیه مقالات متعدد ( بیش از 20 مقاله) در نشریات علمی

 

سایر فعالیتها :

مامور بخدمت به هیئت پزشکی سازمان حج و زیارت و اعزام به عتبات : 15/1/1389 لغایت 22/2/1389

مامور بخدمت به هیئت پزشکی سازمان حج و زیارت و اعزام به حج تمتع : 15/7/1390 لغایت 11/9/1390

مسئول فنی آزمایشگاه زندان لنگرود : 21/10/1387 بمدت  3 سال

مسئول فنی آزمایشگاه درمانگاه شهید محلاتی سپاه :1375 لغایت 1379