• آزمایشگاه دانش قم (از ساعت 6 الی 21)
برگزاری دوره های آموزشی مستمر برای مدیران و پرسنل آزمایشگاه

برگزاری دوره های آموزشی مستمر برای مدیران و پرسنل آزمایشگاه

آزمایشگاه پاتوبیولوژی دانش، جهت ارتقاء سطح کیفی خدمات، به روز رسانی دانش پرسنل و با هدف رعایت استاندارهای تکریم ارباب رجوع اقدام به برگزاری دوره های آموزشی نموده است:

این دوره های آموزشی ضمن خدمت، برای مدیران و پرسنل بخشهای مختلف آزمایشگاه از جمله بخشهای فنی، اداری، مالی و ... به صورت دوره ای و منظم در اردیبهشت، خرداد و تیر ماه 1400 در سالن کنفرانس ساختمان آزمایشگاه دانش برگزار شد.